logo_nan2

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการวัดประเมินผลผู้เรียน (Assessment for Learning)

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

Copyright © 2024 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2. All rights reserved.