logo_nan2

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับ การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปีดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการคำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นใน
การปฏิบัติตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โครงการการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิดีโอ

Nan2 Channel

ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์กลุ่ม ภายใน สพป.น่าน เขต 2

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
สพป.น่าน เขต 2

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

Copyright © 2024 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2. All rights reserved.