logo_nan2

นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา

ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

โทรศัพท์ : 0954969563
อีเมล์ : nattmam@gmail.com

นายพรชัย นาชัยเวียง

รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2

โทรศัพท์ : 0864082198
อีเมล์ : kruthailand@gmail.com

นางจันทนา อินทำ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : 0898537045
อีเมล์ : Juntanaintum@gmail.com

นายวรภพ รินฤทธิ์

รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2

โทรศัพท์ : 0982416359
อีเมล์ : wora_tern@hotmail.com

นางราตรี มูลคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท์ : 0812813836
อีเมล์ : Chektra336@gmail.com

นายประสิทธิ์ จินะสาม

รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2

โทรศัพท์ : 0819529548
อีเมล์ : pst.sci3731@gmail.com

ด.ต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์ : 0812958159
อีเมล์ : tatta_thananchai@hotmail.com

นายจำลอง ไชยยา

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 0954969563
อีเมล์ :

นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

โทรศัพท์ : 0871879928
อีเมล์ : phim@nan2.go.th

นางสุกัญญา บางพาน

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 0979211938
อีเมล์ : sugranya_notty@hotmail.com 

นางโสภาร์วดี นาดี

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : opha.n@hotmail.com

นางปริฉัตร ธนะ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : 0817843799
อีเมล์ : parichatthana@gmail.com

นางมะลิทัย ฝั้นพรหมมินท

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ : 
อีเมล์ : malithai102510@gmail.com

นายฐาปนพงศ์ อรินทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ : 0925636299
อีเมล์ : thapanapong.a@gmail.com

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

Copyright © 2024 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2. All rights reserved.