logo_nan2

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2024

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สพป.น่าน เขต 2

ตัวชี้วัด รายการประเมินURL เว็บไซต์
O1โครงสร้าง*แผนผังโครงสร้าง
O2ข้อมูลผู้บริหารผู้บริหาร สพป.น่าน เขต 2
O3อำนาจหน้าที่*อำนาจหน้าที่ สพท.
O4ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O5ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ สพป.น่าน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
O6Q&Aแชทเพจ สพป.น่าน เขต 2
ไลน์ สพป.น่าน เขต 2
*แชทบอร์ด
O7แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน*แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
O8แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี*แผนปฏิบัติการประจำปี
*รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
O9รายงานผลการดำเนินงานประจำปี*รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่*คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร สพป.น่าน เขต 2
O11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*คู่มือการให้บริการ สพป.น่าน เขต 2
O12ข้อมูลสถิติการให้บริการ*ข้อมูลสถิติการให้บริการ
O13E-ServiceE-Service
O14รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ*รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O15ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ*ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
O16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ*ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี*รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O18แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O19รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี*รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O20ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O21การขับเคลื่อนจริยธรรม*การขับเคลื่อนจริยธรรม
O22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ*แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O23ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ*ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
O24ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ*ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม*การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O26ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่*ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O27การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy*การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O28รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy*รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา*รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
O30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน*การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี*รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต*แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O33รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี *รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน*มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O35รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน*รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

Copyright © 2024 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2. All rights reserved.