ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดน่าน สู่มรดกโลก

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้นายวรภพ รินฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาน่าน เขต 2 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดน่าน สู่มรดกโลก

โดยมี นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

หมวดหมู่

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

© 2024 พัฒนาโดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2