logo_nan2

ข่าวประชาสัมพันธ์ น่าน 2

  • All Posts
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ น่าน 2
  • รอบรั้วโรงเรียน
  • เอกสารดาวน์โหลด
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งที่ 5/2567 เพื่อพิจารณาข้อราชการในการบริหารงานบุคคลร่วมกับคณะอนุกรรมการ

29/03/2024/

วันที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งที่ 5/2567 เพื่อพิจารณาข้อราชการในการบริหารงานบุคคลร่วมกับคณะอนุกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยมี นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ เป็นประธานอนุกรรมการและนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ณ…

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2

29/03/2024/

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.น่าน เขต 2เพื่อแจ้งนโยบาย และข้อราชการ โดยมี นายพรชัย นาชัยเวียง นายวรภพ รินฤทธิ์ นายประสิทธิ์ จินะสามรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียน…

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง

27/03/2024/

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายวรภพ รินฤทธิ์รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2567) โดยมี…

นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

26/03/2024/

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ และพบปะให้แนวคิดในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานวิชาการให้กับครูผู้ช่วยที่ยังไม่ผ่านการประเมินในด้านการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง ฯ พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) และการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยมี นายวรภพ รินฤทธิ์ รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 กล่าวรายงานนายจำลอง ไชยยา ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ…

418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ส่งหนังสือถึง สพป.น่าน เขต 2

Copyright © 2024 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2. All rights reserved.